Selamat Datang di Portal Informasi Akademik STAI PATI >> Alamat : Jl. Kampus Raya No. 5 Margorejo Pati . // Selamat dan Sukses Atas diraihnya Akreditasi "B" BAN-PT Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam STAI PATI. // Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadahan 1440 H. / 2019 M. dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawwal 1440 H. / 2019 M : Mohon Maaf Lahir Bathin

Kurikulum Syariah

KURIKULUM PRODI SYARIAH AS 

 

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

Bobot sks

sks MK dalam Kurikulum

Bobot Tugas***

Kelengkapan****

Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara

 

Inti**

Insti-tusional

Deskripsi

Silabus

SAP

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

I

MKU 013

Ahlaq/Tasawuf

2

2

 

ü

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 007

Bahasa Arab    I

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 003

Bahasa Indonesia

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 004

Bahasa Inggris I

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 002

Filsafat Umum

3

3

 

ü

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 012

Metodologi Studi Islam

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 001

Pancasila

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 006

Sejarah Peradaban Islam

2

2

 

ü

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 007

Tauhuid Ilmu Kalam

2

 

2

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 004

Ulumul Qur’an

2

2

 

ü

ü

ü

ü

Jurusan

 

II

MKU 008

Bahasa Arab    II

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 005

Bahasa Inggris II

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 005

Hukum Perdata

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 011

IAD,ISD,IBD

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 012

Ilmu Hukum

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 001

Metode Penelitian

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 002

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 008

Sejarah Peradilan Islam

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 005

Ulumul Hadis

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 011

Ushul Fiqh

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

III

MKU 009

Bahasa Arab    III

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 006

Bahasa Inggris III

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 021

Filsafat Hukum Islam

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 014

Fiqh Ibadah

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 004

Hukum Pidana

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 013

Hukum Tata Negara

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 013

Pengantar Tata Hukum Indonesia

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 009

Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 008

Tarih Tasyri’

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 003

Ushul Fiqh Perbandingan

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

IV

MKK 011

Administrasi Peradilan Agama

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 010

Bahasa Arab    IV

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 015

Fiqh Munakahat I

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 021

Hadis Ahkam I

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 007

Hukum Acara Perdata

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 006

Hukum Acara Pidana

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 012

Hukum Perdata Islam di Indonesia

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 014

Qowaid Fiqhiyah

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 001

Tafsir Ahkam I

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 022

Yurisprodensi Peradilan Agama

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

V

MKD 018

Fiqh Jinayah

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 015

Fiqh Mawaris I

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 017

Fiqh Muamalah

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 016

Fiqh Munakahat II

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 019

Fiqh Siyasah

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 022

Hadis Ahkam II

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 017

Ilmu Falaq I

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 020

Masail Fiqhiyah

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

 

MKK 020

Metodologi Penelitian Hukum

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

 

MKK 002

Tafsir Ahkam II

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

VI

MKK 023

Bimbingan Skripsi

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 016

Fiqh Mawaris II

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 010

Hukum Acara Peradilan Agama

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 018

Ilmu Falaq II

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 019

Ilmu Mantiq

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 003

Manajemen

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 010

Perbandingan Mazhab Fiqh

3

3

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKD 009

Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam

2

2

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 025

Praktek Pengamalan Ibadah

2

 

2

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 024

Qiroatul Kutub

2

 

2

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKU 015

KKN

4

4

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKU 014

PPL

4

4

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

MKK 027

Skripsi

6

6

 

 

ü

ü

ü

Jurusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sks

146

140

6

 

 

*  Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)

**   Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e)

*** Beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%.

****Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.